!!NOU!! FIȘA MĂSURII ACTUALIZATĂ (ULTIMA FORMĂ) publicat în data de 02.08.2019

Denumirea măsurii :

Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici

Codul măsurii: M1/1A

Tipul măsurii

X-INVESTIŢII

X-SERVICII

SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie şi la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri.
 2. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT

Teritoriul inclus în viitorul GAL cuprinde terenuri agricole pe o suprafaţă de 18.951 ha,

din care 18.548 terenuri arabile (97,87%), cultivate cu cereale şi plante tehnice, şi în mică parte cu plante furajere şi legume.

Zona inclusă în GAL cuprinde un număr mare de ferme de subzistenţă; proprietarii de teren arabil care nu-şi pot lucra terenurile optează pentru arendare. Terenurile agricole au suprafeţe mici şi mulţi proprietari şi-au vândut pământul în perioada anilor 2003-2008.

In zonă există o formă asociativă (AGRI SUD COOPERATIVA AGRICOLĂ) în care membrii sunt fermieri medii şi mari. Micii producători nu sunt organizaţi într-o formă asociativă, rezultatul fiind obţinerea unor venituri mici.

Terenurile în mare parte sunt lucrate de femieri medii şi mari, cultivatori de cereale şi plante tehnice, dotaţi cu utilaje performante şi aplicând tehnologii moderne. Aceştia au asigurate pieţe stabile de aprovizionare şi desfacere, direct sau prin intermediul cooperativei.

Exploataţiile mici pot fi sprijinite prin finanţările de la nivelul GAL–ului astfel încât să se modernizeze şi să-şi extindă activitatea agricolă prin achiziţia utilajelor şi echipamentelor agricole moderne.

La nivelul unor investiţii medii şi mici, se pot promova exploataţii în domeniul legumiculturii. Producerea de legume este oportună în prezent prin existenţa unei pieţe în creştere în capitală, în care se caută preferenţial legume româneşti de calitate, produse în ferme de dimensiuni mici, de tip familial.

Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.4 şi respectiv analiza SWOT, pt. III.3.

 1. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie M1/1A

Favorizarea competitivităţii agriculturii

 1. Obiectivele specifice ale măsurii

Modernizarea şi extinderea exploataţiilor agricole existente; Transformarea exploataţiilor de semi-subzistenţă în ferme performante; Creşterea veniturilor exploataţiilor sprijinite;

Crearea unor noi locuri de muncă.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2014-2020 PARTENERIAT PRIVAT PUBLIC GAL VLASIA ILFOV NORD-EST

 1. Prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013
 2. Creşterea viabilităţii exploataţiilor sş a competitivităţiii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor.
 3. a) Imbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.
 4. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013

Art. 17. Investiţii în active fizice;

Art. 19. Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor.

 1. Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 2 (prevăzut la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013)
 2. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013

Măsura contribuie la obiectivul transversal protecţia mediului.

 1. Complementaritatea cu măsurile din SDL

Măsura M1/1A este complementară cu măsura M3/1C – Sprijin pentru dobândirea de competente antreprenoriale de către fermieri.

 1. Sinergia cu alte măsuri din SDL Impreună cu măsurile:

M2/1B Sprijinirea tinerilor pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de exploataţii agricole, M3/1C Sprijin pentru dobândirea de competenţe antreprenoriale de către fermieri,

M4/1D Sprijin pentru înfiinţarea şi promovarea formelor asociative, măsura M1/1A corespunde aceleiaşi priorităţi P1 (tabel IV.1): Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea exploataţiilor agricole, creşterea nivelului de competenţă şi stimularea asocierii fermierilor.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a măsurii M1/1A constă în:

 • extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici de până la 80.000 SO prin sprijiul acordat;
 • introducerea unor tehnologii noi prin achiziţia de utilaje noi şi echipamente moderne;
 • impact pozitiv asupra factorilor de mediu ca urmare a reducerii consumului de carburanţi;
 • promovarea unor tehnologii prietenoase cu mediul;
 • crearea de locuri de muncă noi

Relevanţa măsurii:

In cadrul SDL, măsura M1/1A reprezintă o pondere semnificativă, datorită importanţei domeniului culturilor agricole vegetale în economia locală, la nivelul teritoriului GAL.

Necesitatea sprijinului conform măsurii M1/1A rezultă din analiza diagnostic, pt. I.4, respectiv din analiza SWOT, pt. III.3.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2014-2020 PARTENERIAT PRIVAT PUBLIC GAL VLASIA ILFOV NORD-EST

 1. Trimiteri la alte acte legislative
 • Regulamentul UE 1303/2013
 • Regulamentul UE 1305/2013
 • Directiva CE nr. 2000/78/CE
 • Legea 145/2014, măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • OG28/2008 privind Registrul agricol
 • OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene

Se adaugă legislaţia naţională referitoare la toate domeniile conexe activităţii:

 • Legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului;
 • Legislaţia naţională în domeniul siguranţei alimentului;
 • Legislaţia naţională în domeniul sănătăţii;
 • Legislaţia naţională în domeniul securităţii la incendiu.
 1. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Beneficiari direcţi :

Fermierii definiţi conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul GAL), şi care desfășoară o activitate agricolă.

Toti beneficiarii vor avea domiciliul sediul sau punct de lucru în teritoriul GAL.

Beneficiari indirecţi :

Comunităţile locale din teritoriul GAL.

Consumatorii din teritoriul GAL şi zonele adiacente.

 1. Tip sprijin :
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
 • Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45 (4) şi art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acţiuni eligibile

Acţiuni eligibile

 • investiţii pentru extinderea, modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici;
 • investiţii în procesarea produselor agricole din ferma proprie;
 • investiţii pentru înfiinţarea, modernizarea sistemului de irigaţii din cadrul fermei, precum şi crearea unui sistem de stocare a apei de udare necesare funcţionării exploataţiei;
 • investiţii în producerea/utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • investiţii necorporale: achiziţie sau creare de software, licenţe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art.45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.
 • cheltuieli cu consultanţa, proiectare şi inginerie aferente proiectului

Toti beneficiarii trebuie să demonstreze că au domiciliul, sediul sau un punct de lucru în teritoriul GAL. Activitatea economică finanţată/sprijinită se va desfăşura în teritoriul GAL.

Acţiuni neeligibile

– achiziţii bunuri şi echipamente “second hand”;

-cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;

 • cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;
 • achiziţie mijloace de transport pentru uz personal sau pentru transport persoane;
 • construcția și modernizarea locuinței;
 • cheltuieli financiare de orice tip, legate de cofinanţarea prin credit bancar;
 • contribuţie în natura;
 • cheltuieli cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.;
 • cheltuieli cu întreținerea culturilor agricole;
 • cheltuieli neeligibile conform art. 69 alin (3) din R (UE) nr.1305/2013: dobânzi debitoare, cu excepţia granturilor acordate ca subvenţii pentru dobânda sau comisioane de garantare; achiziţionarea de terenuri; taxa pe valoare adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice instrumentelor financiare.
 1. Condiţii de eligibilitate

Beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura 1 sunt fermierii definiţi conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG

44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul GAL, şi care desfășoară o activitate agricolă.

Dimensiunea economică a exploatației

Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim

8.000 SO (valoarea producţiei standard).

Având în vedere analiza SWOT precum si nevoia de a sprijini exploatații agricole cu o dimensiune economică mai mica decât plafonul minim al producției standard (SO) stabilit pentru măsurile lansate la nivel național, acestea pot fi admise la finanțare, cu respectarea:

– intervalului  4.000 – 7.999 SO pentru operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin (1) lit (a) pct (iii).

– limitei minime de 8.000 SO pentru operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin (1) lit (a) pct (i);

Beneficiari neeligibili

 • solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;
 • solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie iniţiativa pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de doi ani de la data rezilierii;
 • beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată;
 • solicitanţii care nu respectă declaraţia privind dovada cofinanţării proiectului ca şi cei care nu depun proiectul tehnic ca şi documentele prevăzute în Lista documentelor necesare conform cerinţelor FEADR.
 • solicitanţii aflaţi în insolvenţă sau în incapacitate de plată.
 • solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare că vor depune dovada cofinanţării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic şi nu prezintă documentele la data prevăzută în notificare, nu vor mai putea accesa programul timp de 1 an de la notificare;

Alte precizări

Solicitantul se angajează că va asigura mentenanţa investiţiei pe perioada de cel puţin 3 ani de la data încasării ultimei plăţi;

Pentru investiţii care cuprind construcţii-montaj, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de folosinţă a terenului şi să respecte Planurile Urbanistice aprobate de autorităţile în drept.

In cadrul unei sesiuni, aplicantul va depune un singur proiect în cadrul unei măsuri.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2014-2020 PARTENERIAT PRIVAT PUBLIC GAL VLASIA ILFOV NORD-EST

 1. Criterii de selecţie
Nr. Principii de selecţie Punctaj
crt.
1. Principiul dimensiunii exploataţiei

Punctajul se va acorda în ordine descrescătoare începând de la dimensiunea cea mai mică

2. Principiul sectorului prioritar
3 Principiul integrării producţie-procesare primară
Se acordă punctaj suplimentar proiectelor care  cuprind
investiţii în procesarea primară a produselor proprii
4. Principiul economiei de apă la nivelul fermei
Se  acordă  punctaj  suplimentar  pentru  fermierii  care
utilizează tehnici de irigaţie prin picurare
5. Principiul competenţei profesionale
Se acordă punctaj beneficiarilor dețin competențe profesionale certificate în domeniul în care activează
6. Principiul potențialului agricol al zonei
Se acordă punctaj proiectelor care propun exploatații agricole/zootehnice în zone cu potențial ridicat
.
7. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni mici și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau altor forme asociative constituite în baza legislației naționale în vigoare.
 1. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului acordat prin Măsura M1/1A este de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea maximă a sprijinului financiar poate fi de maximum 70.000 Euro. Sumele aplicabile vor fi stabilite prin Ghidul Solicitantului pentru fiecare apel în parte.

 1. Indicatori de monitorizare

Număr de exploataţii agricole sprijinite:      6

Număr de locuri de muncă create: 6

 1. Total fonduri alocate    315.264 Euro
pdf3

!!NOU!! ERATA RAPORT DE SELECȚIE MĂSURA 1 APEL2 -publicat în data de 16.06.2020

!!NOU!! ERATA RAPORT DE EVALUARE MĂSURA 1 APEL 2– publicat în data de 15.06.2020

!!NOU!! RAPORT DE SELECȚIE MĂSURA 1 APEL 2– publicat în data de 11.06.2020

!!NOU!! Raport de evaluare măsura 1 apel 2– publicat în data de 12.02.2020

 Anunțul de prelungire a apelurilor de selecție 

Având în vedere faptul că am primit solicitări din partea potențialilor beneficiari pe cele 3 măsuri pentru  prelungirea apelurilor de selecție, Directorul Executiv GAL Vlăsia Ilfov Nord Est a hotărât prin Decizia nr. 698 din 19.09.2019:

 • Prelungirea apelului de selecție nr.2 pentru măsura 1 „Extinderea și modernizarea exploatațiilor agricole” până la data de 18.10.2019, ora 16;

Ghidul Solicitantului M1 – publicat în data de 12.08.2019

Cererea de Finantare M1 – publicat în data de 12.08.2019

Fisa Masurii M1 – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 3 Studiul de Fezabilitate  – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 3.1 Studiul de Fezabilitate- Proiectii financiare și indicatori financiari   – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 3 Studiul de Fezabilitate (Anexa B) – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 3 Studiul de Fezabilitate (Anexa C) – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 4 Lista detaliata a coeficientilor Productiei Standard SO 2017  – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 5 Studiu Potential Pomicol – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 6 Codul de Bune Practici  – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 7 Calculator Cod de Bune Practici  – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 8 Studiu Potential Vegetal/Zootehnic  – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 9 Lista raselor autohtone  – publicat în data de 12.08.2019

Anexa 10 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ  – publicat în data de 12.08.2019

Anexa nr. 11.1 – Declarație privind încadrarea întreprinderilor în categoria de microîntreprindere și întreprindere mică – publicat în data de 12.08.2019

Anexa nr. 11.2 – Declarație privind respectarea regulii de minimis – publicat în data de 12.08.2019

Anexa nr. 11.3 – Declarație privind neîncadrarea în „întreprindere în dificultate” – publicat în data de 12.08.2019

Anexa nr. 11.4 – Declarație pe propria răspundere a solicitantului că nu a beneficiat de servicii consiliere prim M 02 – publicat în data de 12.08.2019

Apelul scurt nr.2 Masura 1  – publicat în data de 12.08.2019

Apelul lung nr.2 Masura 1  – publicat în data de 12.08.2019

Anexa II Apelul lung nr.2 Masura 1 – publicat în data de 12.08.2019

Fisa de evaluare Masura 1– publicat în data de 12.08.2019

Procedura de evaluare si selectie – publicat în data de 12.08.2019

Ghidul Solicitantului Masura 1 Apel 2 în consultare – publicat în data de 29.07.2019

Documentele Specifice Apelului 1 Măsura 1

RAPORT DE SELECȚIE APEL 1 MĂSURA 1

RAPORT DE EVALUARE APEL 1 MĂSURA 1

Anunt de prelungire a apelului de selecție 

Decizia Directorului Executiv GAL Vlăsia Ilfov Nord Est nr. 387/23.05.2018, privind prelungirea apelurilor de selecție 

Anunt de prelungire a apelului de selecție 

Decizia Directorului Executiv GAL Vlăsia Ilfov Nord Est nr. 377/21.05.2018, privind prelungirea apelurilor de selecție 

Erata nr. 2 din 21.05.2018

Erata Nr. 1 din 08.05.2018

Anunt de prelungire a apelului de selecție 

Decizia Directorului Executiv GAL Vlăsia Ilfov Nord Est nr. 368/08.05.2018, privind prelungirea apelurilor de selecție 

Anunt de prelungire a apelului de selecție

Decizia Directorului Executiv GAL Vlăsia Ilfov Nord Est nr. 343/23.04.2018, privind prelungirea apelurilor de selecție 

Anunt de prelungire a apelului de selecție

Decizia Directorului Executiv GAL Vlăsia Ilfov Nord Est nr. 333/02.04.2018, privind prelungirea apelurilor de selecție 

Ghidul Solicitantului M1– actualizat prin Erata nr.2 din 21.05.2018

Cererea de Finantare M1

Fisa Masurii M1

Anexa 3 Studiul de Fezabilitate 

Anexa 3.1 Studiul de Fezabilitate- Proiectii financiare și indicatori financiari  

Anexa 3 Studiul de Fezabilitate (Anexa B)

Anexa 3 Studiul de Fezabilitate (Anexa C)

Anexa 4 Lista detaliata a coeficientilor Productiei Standard SO 2017 

Anexa 5 Studiu Potential Pomicol

Anexa 6 Codul de Bune Practici 

Anexa 7 Calculator Cod de Bune Practici 

Anexa 8 Studiu Potential Vegetal/Zootehnic 

Anexa 9 Lista raselor autohtone 

Anexa 10 Lista Asociatiilor acreditate de ANZ 

Anexa nr. 11.1 – Declarație privind încadrarea întreprinderilor în categoria de microîntreprindere și întreprindere mică

Anexa nr. 11.2 – Declarație privind respectarea regulii de minimis

Anexa nr. 11.3 – Declarație privind neîncadrarea în „întreprindere în dificultate”

Anexa nr. 11.4 – Declarație pe propria răspundere a solicitantului că nu a beneficiat de servicii consiliere prim M 02

Apelul scurt nr.1 Masura 1 

Apelul lung nr.1 Masura 1 – actualizat prin Erata nr. 1 din 08.05.2018

Anexa II Apelul lung nr.1 Masura 1

Fisa de evaluare Masura 1 – actualizată prin Erata nr. 2 din 21.05.2018

Procedura de evaluare si selectie

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Numele (obligatoriu)

  Adresa de email (obligatoriu)

  Subiectul

  Mesaj

  Contact

  Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Start typing and press Enter to search